Вие сте тук: Начало за проекта

за проекта

Регионален център за продължаващо обучение за местната публична администрация Букурещр, Румъния реализира проект „Образование в широк регион – трансгранично сътрудничество и работа в мрежа за обучение през целия живот в регион Кълъраш – Силистра - Констанца” MIS - ETC code 219, съфинансиран по Оперативната програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013; приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие, ключова област на интервенция 2: Сътрудничество за развитие на човешките ресурси - съвместно развитие на знания и умения.

Партньори по проекта:

  • Водещ партьор - Регионален център за продължаващо обучение за местната публична администрация Букурещр, Румъния;
  • Партньор 2 – Русенски университет „Ангел Кънчев” – Филиал Силистра, България;

Основна цел: Насърчаване на сътрудничеството между образователните институции за разработване и прилагане на съвместни програми за развитие на човешкия потенциал в трансграничния регион Кълъраш – Силистра - Констанца.

Специфични цели:

1. Изграждане на мрежа за обмяна на професионален опит и положителни практики между екипите на образователните институции;

2. Разработване и прилагане на специализирани обучителни програми: езикова и професионална;

3. Промоция и прилагане на нови форми за продължаващо обучение, включително и електронно обучение .